ઇતિહાસ ભુજ
પદાધિકારીશ્રીઓ
યુવા મંડળ
મહિલા મંડળ
સમાજરત્ન
સમાજ ગૌરવ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
સમાચાર / પ્રસંગ
ઉપયોગી માહિતી
સાઈટ મેપ
 
  શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - ભુજ  સંપર્ક માહિતી
 
કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ભુજ  વેબસાઈટ સંબધિત માહિતી માટે
 
નામ    : વિનોદભાઈ લીલાધરભાઈ ચૌહાણ - પ્રમુખ
સરનામું  
   
: 24/એ, ટપકેશ્વરી કોમ્પેલેક્ષ, મુન્દ્રા રોડ,
નિર્મલસિંહની વાડી, ભુજ-કચ્છ. પીન. ૩૭૦૦૦૧.
મો. નં : + ૯૧  ૯૮૭૯૧ ૫0૧૧3
ફોન નં : + ૯૧  ૨૮૩૨ ૨૩૧૪૨૬
ઈ-મેલ  : info@kgksamajbhuj.org
ઈ-મેલ  : vinodchauhan48@yahoo.in
વેબસાઈટ : www.kgksamajbhuj.org
નામ : ભાવેશ જયેશભાઈ ટાંક
મો. નં : + ૯૧ ૮૮૬૬ ૧૯૧૯ ૫૨
ઈ-મેલ : info@kgksamajbhuj.org

 

 

 

કચ્‍છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ભુજ
નામ     : જયસિંહભાઈ અમૃતલાલભાઈ પરમાર - ઉપપ્રમુખ
સરનામું 
    
: ઝુલેલાલ સોસાયટી, ડી.એસ.પી. ઓફીસ પાસે,
ભુજ-કચ્છ. પીન. ૩૭૦૦૦૧.
મો. નં : + ૯૧  ૯૪૨૬૪ ૫૪૮૮૮
ફોન નં : + ૯૧  ૨૮૩૨ ૨૫૪૮૮૮
ઈ-મેલ  : info@kgksamajbhuj.org
ઈ-મેલ  : jaysinh@in.com 
વેબસાઈટ : www.kgksamajbhuj.org

 

 
 
Copyright © 2011 Welcome to Shri Kutch Gurjar
Kshatriya Samaj - Bhuj. All Rights Reserved.
  WWW.KUTCHWEBINFO.COM 
Website Development Company