ઇતિહાસ ભુજ
પદાધિકારીશ્રીઓ
યુવા મંડળ
મહિલા મંડળ
સમાજરત્ન
સમાજ ગૌરવ
ફોટો ગેલેરી
વિડીયો ગેલેરી
સમાચાર / પ્રસંગ
ઉપયોગી માહિતી
સાઈટ મેપ
 
  શ્રી કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ - યુવા મંડળ
                                       કચ્છ ગુર્જર ક્ષત્રિય સમાજ ભુજ યુવા મંડળ (વર્ષ : ૨૦૧૧ - ૨૦૧૪)
 
 

શ્રી સચિન નાનાલાલભાઈ ચૌહાણ
પ્રમુખ

 શ્રી સ્નેહલ શાંતિલાલભાઈ પરમાર
ઉપપ્રમુખ

શ્રી મનિષ મુકુન્દરાયભાઈ પરમાર
મંત્રી

 

શ્રી તરુણ શાંતિલાલ વાઢેર
મંત્રી

શ્રી મલય યાદવ
કોષાધ્યક્ષ

 

 
 
Copyright © 2011 Welcome to Shri Kutch Gurjar
Kshatriya Samaj - Bhuj. All Rights Reserved.
  WWW.KUTCHWEBINFO.COM 
Website Development Company